Laboratorní zkoušky

Doporučujeme

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb. Smykové zkoušky zemin (krabicové a triaxiální smykové zkoušky, stanovení totálních,efektivních a reziduálních parametrů smykové pevnosti, zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách). Zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru, stanovení časového průběhu konsolidace, zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin. Zkoušky pevnosti na horninách (prostý tlak, příčný tah, pevnost hornin drcením nepravidelných těles). Zkoušky propustnosti v tlakových komorách a v propustoměru s konstantním spádem. Zkoušky zhutnitelnosti a únosnosti zemin Proctor standard a CBR (California Bearing Ratio), zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin. Stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí. Fyzikální a technologické zkoušky stavebního kamene a drceného kameniva (zkoušky otluku Los Angeles a pevnosti v rázu, fyzikální zkoušky¨, včetně vyhodnocení podle platných norem). Základní fyzikální zkoušky štěrkopísků, kamena a drceného kameniva (zrnitost, humusovitost,odplavitelné částice,nasákavost, zkoušky mrazuvzdornosti, trvanlivosti v síranu sodném). Technologické zkoušky kameniva a drceného kamene (otluk Los Angeles, drtitelnost v tlaku). Mechanické zkoušky betonů a zásypových směsí likvidovaných důlních báňských děl (kromě akreditačního osvědčení ČIA byla naše laboratoř rozodnutím Českého báňského úřadu ze dne 16.4.1998 určena zkušebnou k provádění zkoušek pevnosti zásypového materiálu likvidovaných hlavních důlních děl a k zjišťování kvality tohoto materiálu).

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Černošice

Další produkty dodavatele

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Laboratoř analytické chemie

  • Lokalita : Černošice

Kontakt

GEMATEST spol. s r.o.

Adresa
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
E-mail
email
Web
http://www.gematest.cz
Telefon
+420605765448


Kontaktní formulář